فهرست منابع:

 

الف: کتاب:

1- منابع فارسی:

- قرآن کریم

- نهج البلاغه

- آذر نوش ، آذر تاش ، 1374 ،" راههاي نفوذ فارسي در فرهنگ و زبان عرب جاهلي "، نشر توس ، تهران ، چاپ  دوم.

-  آژند،یعقوب ،" تاریخنگاری در اسلام" ؛ تهران : گستره ؛ ۱۳۶۱

- آژند،یعقوب،" تا ریخنگاری در ایران "؛ تهران : گستره ؛ ۱۳۸۰    

-  ابطحی ،سید نور الدین ،"ایرانیان در قرآن وروایات" ،نشر به آفرین،تهران ،1383.

- ابن اسفند یار ،بهاء الدین محمد بن محمد،" تاریخ طبرستان "،تالیف 613ق،به تصحیح عباس اقبال،انتشارات پدیده ی خاور ،تهران،1366.

- ابن خلدون ، عبدالرحمن ؛" مقدمة ابن خلدون" ؛ ترجمة محمد پروين گنابادی ، جلد دوم ، تهران : بنگاه ترجمه و نشر کتاب ، 1353

- ابن خلکان ، قاضی احمد ؛" وفیات الاعیان" ؛ جلد 1و2،  تهران : بی نا ،  بی تا

- ابن العبري ، غريغوريوس ابوالفرج اهرون ، "تاريخ مختصر الدول "، ترجمه دكتر محمد علي تاج پور، دكتر حشمت ا... رياضي ، اطلاعات1364

-ابن قتیبه : "مقدمه الشعر والشعرا "، ترجمه ی آذرتاش آذرنوش،امیر کبیر ،تهران ،1363.

- ابن مسکویه،ابوعلی احمد بن محمد،"تجارب الامم" ،به کوشش ابوالقاسم امامی ،ج1و2،تهران 1366/1987.

 - ادوارد ،براون،"تاریخ ادبی ایران" ،ج اول،ترجمه ،علی پاشا صالح،تهران ،1333.

-همو: تاریخ ،"ادبی ایران ،ج"2،ترجمه،فتح الله مجتبایی،انتشارات مروارید،تهران،1367.

. - همو ، ؛" تاريخ ادبی ايران "، از سعدی تا جامی ؛ ترجمه و حواشی علی اصغر حکمت ، چاپ دوم ، تهران : کتابخانه  ابن سينا ، 1339

--همو ،" طب اسلامی"، ترجمه حسین‎بن‎اسعد دهستانی، به کوشش اسماعیل حاکمی، تهر بنیاد فرهنگ ایران، 1360ش.

- اذکایی ؛ پرویز ؛" تاریخنگاران ایران "؛ تهران : بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار ؛ ۱۳۷۳

- اشعري، ابوالحسن،"مقالات الاسلاميين و اختلاف المصلين"، ترجمه: محسن مؤيدي، تهران، امير كبير، 1362

- اشپولر ، برتولد ، "تاريخ ايران در قرون نخستين اسلامي" ، ترجمه جواد فلاطوري ، علمي فرهنگي ، 1373

-  اقبال آشتيانی ، عباس ؛" تاريخ مغول" ؛ چاپ هفتم ، تهران : اميرکبير ، 1379

- الهجویری الغزنوی ، ابوالحسن علی بن عثمان الجلّا بی ،"کشف المحجوب"،به تصحیح و. ژوکوفسکی،با مقدمه قاسم انصاری ،انتشارات طهوری ،تهران،1382.

-  الگود ، سيريل ،" تاريخ پزشكي ايران و سرزمين هاي خلافت شرقي"،ترجمه دكتر باهر فرقاني ، امير كبير ،1371

- الفاخوری،حنا،"تاریخ ادبیات زبان عربی "،ترجمه ،عبدالحمید آیتی،انتشاراتتوس،تهران،1383.

- الماسی ؛ علی محمد ؛" تاريخ اموزش و پرورش اسلام و ايران "؛ تهران : دانش امروز ؛ ۱۳۷۰

- النّرشخی،ابوبکر محمد بن جعفر،"تاریخ بخارا"،ترجمه ابونصر احمد بن محمد بن نصر القباوی ،تلخیص محمد بن زفر بن عمر ،تصحیح مدرس رضوی،انتشارات بنیاد فرهنگ ایران ،تهران،1351.

- انجوی شیرازی ،"ابوالقاسم ،مردم و شاهنامه" ،فرهنگ ومردم ،تهران ،1372

- اندلسی ، قاضی صاعد ؛ "التعريف بطبقات الامم" ؛ به تصحيح غلامرضا جمشيد نژاد اول ، تهران : هجرت ، 1376

-امامی ،نصرالله ،"منوچهری دامغانی ادوار زندگی و آفرینش های هنری" ، دانشگاه شهید چمران اهواز ،1371.

- اولیری، دُلَیسی،" انتقال علوم یونانی به عالم اسلامی"، ترجمه احمد آرام، دانشگاه تهران، 1342ش.

-اوشيدري‌، جهانگير،" دانشنامه‌ مزديسنا"، نشر مركز، چاپ‌ اول‌، تهران‌.،1371.

-بارون کارادو وو،متفکران اسلام ج4،ترجمه ،احمد آرام،دفترنشرفرهنگ اسلامی،1361.

- باسورث ؛ کليفورد ادموند ؛" تاريخ غزنويان "؛ ترجمه حسن انوشه ؛ چاپ سوم ؛ تهران : اميرکبير ؛ ۱۳۸۱

 

-بهروز ،اکبر،"تاریخ ادبیات عرب"، انتشارات دانشگاه تبریز،1359.

- بیات ؛ عزیزالله ؛ "شناسایی منابع و ماخذ تاریخ ایران" ؛ تهران : امیرکبیر ؛ ۱۳۸۳

- بیرونی ،ابوریحان،"التفهیم لاوائل صناعتة التنجیم"،به تصحیح علامه جلال الدین همایی،نشر هما،تهران،1367.

-   بیهقی، علی بن زید،"تاریخ بیهق"، به کوشش احمد بهمنیار، تهران، 1308ش؛

بیهقی،ابوالفضل،"تاریخ بیهقی"،به تصحیح علی اکبرفیاض ،با مقدمه وفهرست های محمد جعفر یاحقی ،دانشگاه مشهد،1375.

- بهار، محمدتقي، " سبك شناسي "، 3جلد،انتشارات اميركبير ، تهران.1380

-  پژوهش دانشگاه كمبريج ، جلد چهارم ، "تاريخ ايران"(از فروپاشي دولت ساسانيان تا آمدن سلجوقيان)،ترجمه ،حسن انوشه، امير كبير 1381

- پژوهش دانشگاه کمبریج،" تاریخ ایران ،ج5"(ازآمدن سلجوقیان تا فروپاشی دولت ایلخانان ) ،ترجمه ،حسن انوشه،امیرکبیر،تهران،1371)

- پژوهش دانشگاه کمبریج،"تاریخ اسلام"،ترجمه ی ،احمدآرام،امیرکبیر،تهران،1378.

- پیرنیا ،حسن،"ایران باستان"،3ج،دنیای کتاب،تهران،1372.

..-...؛" تاريخ سيستان" ؛ تصحيح ملک الشعرا بهار ؛ چاپ دوم ؛ تهران : خاور ؛ ۱۳۱۴

- پیگولوسکا یا ،نینا ویکتورونا ،"شهرهای ایران در روزگار پارتیان وساسانیان "،ترجمه ،عنایت الله رضا،انتشارات علمی وفرهنگی،تهران،1372

- تویسرکانی،قاسم،"زبان تازی در میان ایرانیان"،تهران ،1350

- جرفادقانی، ناصح بن ظفر،" ترجمه ی تاریخ یمینی"، به کوشش جعفر شعار، تهران، 1357ش؛

--جعفري، محمد جعفر،"تاريخ المعتزله"، تهران، نشر كتابخانه گنج‌ دانش، 1368

-  جهشیاری ، ابوعبدالله محمد بن عبدوس ؛ "الوزراء و الکتاب "؛ ترجمه ابوالفضل طباطبایی ، تهران : بی نا ، 1348

- حلبي‌، علي‌ اصغر،" تاريخ‌ علم‌ كلام‌ در ايران‌ و جهان‌ اسلام"‌، انتشارات‌ اساطير، چاپ‌ اول،‌1373.

-حقیقت ،عبدالرفیع،"خدمات ایرانیان به اسلام"،انتشارت کو مش،تهران،1384.

-حقیقت ،عبدالرفیع،"تاریخ عرفان و عارفان ایرانی"، انتشارت کو مش،تهران،1374.

- همو،"تاریخ علوم و فلسفه ایرانی"،انتشارت کومش،تهران،1372.

-همو،"تاریخ نهضت های فکری ایرانیان" از آغازقرن4تا پایان قرن6،بخش دوم،شرکت مولفان ومترجمان ایران،تهران،1357.

- خطیبی ،حسین،"فن نثر در ادب فارسی"،انتشارات زوّار ،تهران،1366.

خلیلیان،سیدخلیل،"منابع فرهنگ اسلامی"،دفترنشرفرهنگ اسلامی،تهران،1359.

- خوانساری، محمدباقر،" روضات الجنات"، تهران، 1390ق؛

- خواندمير ، غياث الدين بن همام الدين ؛" تاريخ حبيب السير فی اخبار افراد بشر" ؛ جلد سوم  ، تهران : کتابخانة خيام ، 1333

- دامپي‌ پر، مترجم‌ آذرنگ‌، عبدالحسين‌، "تاريخ‌ علم"‌، سمت‌، چاپ‌ اول. 1350

- درانی ؛ کمال ؛" تاريخ اموزش و پرورش ايران قبل و بعد از اسلام" ؛ تهران : سمت ؛ ۱۳۷۶

- دیوان منوچهری ،تصحیح محمد دبیرسیاقی،زوّار،تهران 1347.

- دهخدا ،"لغت نامه".

- راوندی ؛ مرتضی ؛" سيرفرهنگ و تاريخ تعليم وتربيت در ايران و اروپا "؛ بی جا : هدايت ؛ بی تا ،1370.

- رستگار فسایی،منصور،"انواع نثر فارسی"،سمت،1380.

- رضا زاده ، شفق ،" تاريخ ادبيات ايران" ، چاپ دانش ، تهران.،1321.

-رضایی عبدالعظیم:گنجینه،" تاریخ ایران،ج11(غزنویان وسلجوقیان) "،نشر اطلس ،تهران،1378.

-رضايی ؛ عبدالعظيم ؛" تاريخ ده هزار ساله ايران" ؛ چاپ دوازدهم ؛ جلد سوم ؛ تهران : اقبال ؛ ۱۳۷۹.

 روح الامینی،محمود،"نمودهای فرهنگی واجتماعی در ادبیاتفارسی"،نشرآگاه،تهران،1377

- ر. ن. فرای،"تاریخ ایران "، ج 4(از فروپاشی ساسانیان تا آمدن سلجوقیان )پژوهش دانشگاه کمبریج،ترجمه حسن انوشه،امیر کبیر ،تهران،1372.

- روزنتال ؛ فرانز ؛" تاریخ تاریخنگاری در اسلام" ؛ مشهد : استان قدس رضوی ؛ ۱۳۶۵

- رینولد نیکلسون ،"تاریخ ادبیات عرب "،ترجمه ،کیوان دخت کیوانی،ویستار،تهران،1380.

- زاهدف ،نظام الدین،"دوره ی عربی زبانی در ادبیات فارسی"،ترجمه پروین منزوین،دشتستان،تهران،1380.

- زرین کوب ؛ عبدالحسین ؛"تاریخ در ترازو" ؛ تهران : امیرکبیر ؛ ۱۳۸۳

-همو ،"نقد ادبی"،امیرکبیر،تهران،1382.

- همو،"دوقرن سکوت"،امیر کبیر ،

-همو ؛ "تاریخ ایران بعد از اسلام "؛: امیرکبیر ،  تهران ،چاپ هشتم ، 1379

- همو ،"تاریخ مردم ایران"، 2جلد،امیر کبیر،تهران،چاپ سوم،1371

- همو،"روزگاران ایران"،سخن،تهران ،1385

- همو، از" گذشته ادبی ایران"،سخن ،تهران ،1383

- همو،"سیری در شعر فارسی"،انتشارات علمی،تهران،1371

- همو،"شعر بی دروغ ،شعر بی نقاب"،انتشارات علمی،تهران،1381

- همو،"نقش برآب"،انتشارات علمی،تهران،1374.

-زيدان، جرجي،" تاريخ تمدن اسلام"، ترجمه علي جواهر كلام، امير كبير، تهران، 1379
-- سبحاني، جعفر،" بحوث في الملل و النحل"، قم، موسسه النشر الاسلامي، 1372

 - سجادی ؛ محمد صادق و عالم زاده ؛ هادی ؛" تاریخنگاری در اسلام" ؛ تهران : سمت ؛ ۱۳۸۰

-سرامی، قدمعلی ،از" رنگ گل تا رنج خار" ،علمی وفرهنگی ،تهران،1373

- سلطانزاده ؛ حسين ؛" تاريخ مدارس ايران از عهد باستان تا تاسيس دارالفنون" ؛ تهران : اگاه ؛ ۱۳۶۴

-  سمرقندي ، دولتشاه غازي ، 1338 ،" تذكره الشعرا"، چاپخانه خاور ، تهران.

-سهروردی، شهاب الدین یحیی ،حکمةالاشراق"،ترجمه جعفرسجادی،سمت،تهران،1377

- شجاع شفیعی ،محمد مهدی،"تاریخ هزارساله ی اسلام در نواحی شمالی ایران"،نشر اشاره،تهران،1377.

شفیعی کدکنی ،محمد رضا، "صور خیال در شعر فارسی"،نشرآگاه،تهران،1383.

شمیسا،سیروس،"سبک شناسی نثر"،نشرمیترا،تهران،1384

همو،"سبک شناسی نظم"،انتشارات فردوس،تهران،1381

- شهرستانی ،ابوالفتح محمد بن عبدالکریم ،"الملل و النحل"،تر جمه ،مصطفی خالقداد هاشمی ،تصحیح سید محمد رضا جلالی نائینی ،نشر اقبال ،تهران،1373.

- - شيرازي ، سعدي ، 1373 ،" ديوان غزليات "، بكوشش خطيب رهبر ، چاپ هشتم ، مهتاب ، تهران

- صاحبی نخجوانی ، هندوشاه بن سنجر ؛ "تجارب السلف" ؛ تهران : کتابخانه طهوری ، چاپ سوم ، 1357

صديق ؛ عيسی ؛" تاريخ فرهنگ ايران "؛ تهران : چاپخانه سازمان تربيت معلم و تحقيقات تربيتی ؛ ۱۳۴۲

- صفا ،ذبیح الله ،"تاریخ ادبیات در ایران،ج1و"2، انتشارات فردوس،تهران ،1381.

- همو؛" تاريخ ادبيات در ايران" ؛  جلد سوم ، بخش يکم ، چاپ ششم ، تهران : فردوس ، 1368

-همو ؛ "آموزش و دانش در ايران" ؛ تهران : نوين ، 1363

همو ":تاریخ علوم عقلی در تمدن اسلامی "،دانشگاه تهران، 1374.

-همو،"گنج سخن"،ابن سینا،1339.

همو،"احوال وآثار ابوریحان بیرونی"،انتشارات فردوسی،1376

- ضيف ، شوقي ، 1364 ،" تاريخ الدب العربي ، العصر الجاهلي" ، ترجمه علي رضا ذكاوتي ، چاپ اول، سپهر ، تهران

- طبری،محمد بن جریر،"تاریخ طبری(تاریخ الامم والملوک)"،ترجمه ،ابوالقاسم پاینده،اساطیر،1368

- ضميری ؛ محمد علی ؛" تاريخ اموزش و پرورش ايران و اسلام" ؛ چاپ سوم ؛ تهران : راهگشا ؛ ۱۳۷۳

-. عبد ‌الله دفاع، علي.،" مشاهير فيزيك در تمدن اسلامي"، ترجمه‌ي دكتر رضا محمدزاده، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، چاپ اول 1382

- عطوان، حسين، "فرقه‌هاي اسلامي در سرزمين شام در عصر اموي"، ترجمه: حميد رضا شيخي، مشهد، آستان قدس رضوي، 1371

-عنصری بلخی ،"دیوان عنصری"،تصحیح محمد دبیر سیاقی ،کتابخانه سنایی،تهران ،1362.

- عوفی ؛ محمد ؛" لباب الالباب" ؛ تهران : بی نا ؛ بی تا،1368

- غزالی،محمد بن محمد ،"کیمیای سعادت"،به کوشش حسین خدیو جم،تهران ،1361

- غزالی ؛ محمد بن محمد ؛" نصيحت الملوک" ؛ تصحيح جلال الدين همايی ؛ تهران : هما ؛

غنی،قاسم،"بحث درآثار وافکار واحوال حافظ"،(تاریخ تصوف دراسلام)،زوار،تهران 1369.

۱۳۶۷-  كريستين سن ،آرتور،" ايران در زمان ساسانيان" ، ترجمه رشيد ياسمي ، دنياي كتاب ، 1370

-  كزازي، ميرجلال‎الدين،" ديوان خاقاني شرواني"، نشر مركز، چاپ اول، تهران.، 1375

--کسایی،نورالله،"مدارس نظامیه و تاثیرات علمی واجتماعی آن"،تهران ،امیرکبیر،1374

 

- کشاورزی ؛ محمد ؛ "تاريخ اموزش و پرورش در ايران و اسلام" ؛ تهران : روزبهان ؛ ۱۳۸۲

-گلجان ،دکتر مهدی:"میراث مشترک(نظری اجمالی بر حوزه ی فرهنگ وتمدن شرق ایران و ماورالنهر از کوروش تا تیمور)"،امیرکبیر،تهران،1383.

- قشیری،عبدالکریم بن هوازن:"رساله ی قشیریه "،ترجمه ابو علی حسن بن احمد عثمانی،به تصحیح بدیع الزمان فروزانفر ،علمی و فرهنگی،تهران،1383.

-قمی،شیخ عباس،هدیة الاحباب،امیر کبیر،تهران،1363.

- فارابي، محمد بن محمد، "احصاء العلوم"، ترجمه: حسین خدیو جم، تهران، بنیاد فرهنگ ایران، 1348

- فاضل، محمود، "معتزله"، تهران، مركز نشر دانشگاهي، 1362

- فردوسی ؛ حکيم ابوالقاسم ؛" شاهنامه فردوسی "؛ تهران : اميرکبير ؛ ۱۳۸۳

-فرشید ورد،خسرو:"درباره ادبیات ونقد ادبی" ،امیر کبیر،تهران ،1373.

- فرشید ورد ،خسرو،" عربی در فارسی"،دانشگاه تهران ،1353.

- فره وشي ، بهرام ، 1968 ،" فرهنگ واژه هاي فارسي در عربي" ، تهران.

-فروزانفر ،بدیع الزمان ،" سخن و سخنوران" ،انتشارات خوارزمی،تهران،1368.

-فروزانفر ،بدیع الزمان،"تاریخ ادبیات ایران"،به کوشش عنایت الله مجیدی،وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی،تهران،1383.

- فضائلی جوان ،مهین و آذر تفضلی ،"فرهنگ بزرگان اسلام" ،آستان قدس رضوی،1372.

  - فهمی حجازی ،محمود،"زبان شناسی عربی"،ترجمه دکتر سید حسن سیدی،انتشارات سمت،تهران،1379.

-- ..... ؛" مجمل التواریخ و القصص" ؛تهران : کلاله خاور ، 1318

- محمدی ملایری،محمد،"تاریخ وفرهنگ ایران"(در دوران انتقال از عصر ساسانی به عصر اسلامی)5جلد،انتشارات توس،تهران،1379

- محمدی ملایری،محمد،"فرهنگ ایرانی پیش از اسلام"،انتشارات توس،تهران،1374

-مشکور ،محمد جواد،"سیر کلام در فرق اسلام" ،انتشارات شرق ،تهران،1368.

- مسعودی ، ابوالحسن علی بن حسین ؛" مروج الذهب و معادن الجوهر" ؛ جلد دوم  ترجمه ابوالقاسم پاینده ، تهران : بنگاه ترجمه و نشر کتاب ، 1347

مسکوب،شاهرخ،"هویّت ایرانی و زبان فارسی"،انتشارات باغ آینه ،تهران 1373.

مصاحب،غلامحسین،"دایرة المعارف فارسی "،ج 1و2و3،امیرکبیر،تهران،1383.

 -  معین،محمد،"فرهنگ فارسی" ،امیر کبیر ،تهران،1383.

- مطهری ،شهید مرتضی،"خدمات متقابل اسلام وایران" ،دفتر انتشارات اسلامی قم،1362.

-همو،"آشنایی با علوم اسلامی"،صدرا،قم،1374

- موسوی بجنوردی ،کاظم،"دائرة المعارف بزرگ اسلامی" ،تهران ،1370.

 - میر باقری فرد، سید علی اصغر و غلامحسین شریفی و حسین آقا حسینی و اسحاق طغیانی و محمود براتی ،" تاریخ ادبیات ایران(1)"،سمت،تهران ،1381.

- - ميرجعفری ، حسين ؛" تاريخ تحولات سياسی اجتماعی اقتصادی فرهنگی ايران در دوره تيموريان و ترکمانان "؛ چاپ دوم ، تهران : سمت و اصفهان : دانشگاه اصفهان ، 1379

-نجم آبادی،محمود"تاریخ نجوم در ایران "،امیرکبیر،1370.

- نجم آبادی، محمود، "تاریخ طب در ایران پس از اسلام"، دانشگاه تهران 1353

-. نصر، سيد حسن.،" علم و تمدن در اسلام"، انتشارات خوارزمي، چاپ دوم ترجمه‌ي فارسي 1359

- نفیسی ،سعید،"تاریخ نظم ونثر در ایران" ،انتشارات فروغی،تهران ،1362.

- نظامي‌ عروضي‌ سمرقندي‌، "چهار مقاله"‌، شرح،محمد معین،.جام،1372 .

- نوايي ، ميرنظام الدين عليشير ؛" مجالس النفائس در تذکره شعرا قرن نهم هجری "؛ به سعی و اهتمام علی اصغر حکمت ، تهران : چاپخانه بانک ملی ايران ، 1323

- هروی ؛ جواد ؛" تاريخ سامانيان" ( عصر طلای ايران بعد از اسلام ) ؛ تهران : اميرکبير ؛ ۱۳۸۰

-همایی ،جلال الدین ،"تاریخ علوم اسلامی"،نشر هما،تهران ،1363.

- همایی ،جلال الدین،"تاریخ ادبیات ایران" ،ج2-1،چاپ اول ،تبریز،1348

- همایی ،جلا الدین،"تاریخ مختصر ادبیات ایران "،به کوشش ماهدخت همایی،نشر هما، تهران،1373.

- همايي ، جلال الدين ، بيتا ،" تاريخ ادبيات ايران"، كتابفروشي فروغي ، تهران ، جلد1

- هندوشاه بن سنجر بن عبدالله صاحبی نخجوانی،"تجارب السلف"،به تصحیح عباس اقبال ،کتابخانه طهوری ،تهران،1357.

. - هونكه، زيگريد،" فرهنگ اسلام در اروپا"، ترجمه‌ي مرتضي رهباني، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، چاپ چهارم 1373

- ولفسن، هري اوسترين،" فلسفه علم كلام"، ترجمه: احمد آرام، تهران، نشر الهدي، 1368

-وکيليان ؛ منوچهر ؛ "تاريخ آموزش و پرورش در اسلام و ايران "؛ چاپ هفتم ؛ تهران : دانشگاه پيام نور ؛ ۱۳۷۸

- ياحقي‌، محمد جعفر،" بهين‌نامه باستان"، آستان‌ قدس‌، چاپ‌ سوم‌، مشهد. 1373.

- يارشاطر ، احسان ؛" شعر فارسی در عهد شاهرخ" ؛ چاپ دوم ، تهران : دانشگاه تهران ، 1383

ـ يارشاطر ؛ احسان ؛" شعر فارسی در عهد شاهرخ" ؛ تهران : دانشگاه تهران ؛ ۱۳۳۴

- یان ریپکا و اتا کار کلیما و ایرژ ی بچکا، "تاریخ ادبیات ایران"،ترجمه کیخسرو کشاورزی،انتشارات گوتنبرگ و جاویدان خرد،تهران،1370.

-یعقوبی ، احمد بن ابی یعقوب ؛" تاریخ" ؛ جلد اول ودوم  ترجمه محمد ابراهیم ایتی ، تهران : بنگاه ترجمه ونشر کتاب ، چاپ دوم ، 1356

- همو،"البلدان "،ترجمه ی ،محمد ابراهیم آیتی،تهران ،1356.

- یوگنی ادواردویچ برتلس،"تاریخ ادبیات فارسی از دوران باستان تا عصر فردوسی"، ترجمه سیروس ایزدی،انتشارات هیرمند ،تهران ،1374

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۸۸ساعت 22:24  توسط گروه پژوهش مدرسه  |